Przejdź do treści

BEZPŁATNA WYSYŁKA W EUROPIE NA WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA, BEZPŁATNE PRÓBKI I BEZPŁATNE PAKOWANIE PREZENTÓW

POLITYKA PRYWATNOŚCI


LUXE LOGISTIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barcelonie przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) serwisu internetowego
www.kineticperfumes.com oraz bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności spółki LUXE LOGISTIC z siedzibą w Barcelonie określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, a także wykorzystywania plików cookies w Serwisach. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) jest LUXE LOGISTIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Barcelonie, Mas Blau, Carrer d’Osona, 2 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona, Hiszpania oraz w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 39A, Horizon Plaza HBC, 02-672 Warszawa, Polska, NIP: PL5213902611, REGON: 386633826, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000852309, wysokość kapitału zakładowego 100.000,00 złotych (zwanej dalej „LUXE LOGISTIC”).

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Dane osobowe Użytkowników zbierane i przetwarzane są w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisach. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest niezbędne w celu:
1. dobrowolnej rejestracji konta w sklepie internetowym www.kineticperfumes.com (dalej zwanego „Kontem”),
2. zapewnienie obsługi Konta i transakcji dokonywanych przez Użytkowników, w tym również rozwiązywania problemów technicznych,
3. składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym,
4. realizacji zamówień, o których mowa w ust. 3 powyżej,
5. prowadzenia marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez LUXE LOGISTIC, w tym przede wszystkim realizacji usługi Newslettera,
6. przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego,
7. przeprowadzania organizowanych przez LUXE LOGISTIC konkursów, programów lojalnościowych czy akcji promocyjnych,
8. kontaktowania się z Użytkownikami w celach związanych ze świadczeniem przez LUXE LOGISTIC usług, dozwolonymi działaniami marketingowymi oraz obsługą Użytkownika,
9. zapewniania bezpieczeństwa usług świadczonych przez LUXE LOGISTIC drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu egzekwowania przestrzegania przez Użytkowników regulaminu sklepu internetowego LUXE LOGISTIC oraz zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom,
10. wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa,
11. statystycznych i archiwizacyjnych.
LUXE LOGISTIC przetwarza zgromadzone dane osobowe wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z niektórych usług w ramach Serwisów, takich jak zawieranie i wykonanie umów sprzedaży na odległość, a także korzystanie z usługi Newslettera. 

 1. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

LUXE LOGISTIC gromadzi, wykorzystuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
1. imię i nazwisko,
2. adres e-mail,
3. numer telefonu,
4. adres zamieszkania bądź adres do korespondencji.
Dodatkowo, podczas korzystania z Serwisów serwery LUXE LOGISTIC  w sposób automatyczny zapisują tzw. logi systemowe, czyli anonimowe informacje, takie jak np. czas wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj używanej przeglądarki internetowej itp. 

 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

LUXE LOGISTIC przetwarzana dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:
1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 1. ZASADY GROMADZENIA, WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

LUXE LOGISTIC zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z poniższymi zasadami:
1. dane osobowe Użytkowników Serwisów są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO;
2. dane osobowe Użytkowników Serwisów nie będą przez LUXE LOGISTIC udostępniane innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:
a. Użytkownik wyrazi na to zgodę; jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych przez LUXE LOGISTIC w ramach Serwisów, tj. dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom takim jak Inpost, FedEx, ….. operatorzy płatności (PayPal Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie) itp. W tym przypadku LUXE LOGISTIC udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty te wykorzystują dane osobowe Użytkowników można znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookies;
b. jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych;
c. jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
3. dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone;
4. dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Serwisów. Po upływie tego okresu dane osobowe Użytkowników zostaną usunięte. 

 1. PLIKI COOKIES
 1. Serwisy wykorzystują ciasteczka (zwane „cookies”), czyli pliki tekstowe, które Serwisy zapisują na dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Dzięki nim Serwisy mogą „rozpoznawać” Użytkownika przy ponownym połączeniu z Serwisami. W ciasteczkach znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności te wymagające autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach Serwisów. Zawartość plików cookies nie daje możliwości identyfikacji danego Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.
 2. W ramach Serwisów stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje ciasteczek:
  a. „niezbędne” pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach danej strony internetowej;
  b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
  d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. LUXE LOGISTIC przechowuje ciasteczka w celu:
  a. lepszego dopasowania Serwisów do potrzeb Użytkowników oraz usprawniania sposobu ich działania;
  b. poprawiania wydajności Serwisów;
  c. tworzenia statystyk oglądalności partnerów treściowych i reklamodawców;
  d. prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika;
  e. tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
 4. Użytkownik może za pomocą ustawień przeglądarki akceptować lub odrzucać nowe pliki cookies, a także usuwać już istniejące. Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania plikami cookies znaleźć można korzystając z odpowiedniej zakładki w przeglądarce internetowej.
 5. Wyłączenie niektórych lub wszystkich plików cookies może utrudniać lub nawet uniemożliwiać korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisów.
   
 1. POZOSTAŁE PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Każdy Użytkownik ma prawo:
  a. wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez LUXE LOGISTIC,
  b. żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez LUXE LOGISTIC dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe,
  c. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych,
  d. żądania usunięcia danych osobowych,
  e. żądania wydania kopii danych osobowych,
  f. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO,
  g. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.
 2. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w siedzibie spółki są, tj. pod adresem: LUXE LOGISTIC Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39A, Horizon Plaza HBC, 02-672 Warszawa.
 3. Realizacja uprawnień Użytkownika, o których mowa powyżej następuje poprzez złożenie przez Użytkownika wniosku:
  a. osobiście w siedzibie spółki (LUXE LOGISTIC Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39A, Horizon Plaza HBC, 02-672 Warszawa),
  b. drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby LUXE LOGISTIC, za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@luxelogistic.com
 4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych.


Dane kontaktowe organu nadzorczego (na dzień 17 maja 2018 r.):
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska
tel. + 48 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl
strona internetowa: https://www.giodo.gov.pl/

LUXE LOGISTIC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkownika korzystającego z Serwisów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez LUXE LOGISTIC. W przypadku pytań lub wątpliwości co do tego jak chronione są dane osobowe Użytkowników Serwisów prosimy o kontakt z LUXE LOGISTIC na adres: info@luxelogistic.com

KINETIC PERFUMES BARCELONA